Erasmus

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

Erasmus + Öğrenim hareketliliği Erasmus Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun değişim yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Verilen mali destek, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir.

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler  öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir.

 

Öğrencilerin Seçimi:

Öğrenim hareketliliği gerçekleştirilecek öğrencilerin belirlenmesi işi ilan, başvuru ve değerlendirme ve öğrenci seçiminden oluşan üç aşamalı bir süreçtir. Bir önceki yıl seçilerek hibe yetersizliğinden veya başka sebeplerle gönderilemeyen öğrenciler bir sonraki yıla "kazanılmış hak" olarak devredilerek doğrudan gönderilemezler. Programa katılacak öğrenciler her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak yeniden değerlendirilir ve seçilir.

 

İlan:

Bütün Erasmus öğrenim hareketliliği anlaşmaları yükseköğretim kurumunun internet sayfasında; ilgili fakülte ilan panolarında ilan edilir ve kontenjan dahilinde bu anlaşmalar için başvuru çağrısı yapılır. Gerek internet sayfasında, gerekse ilan panolarında başvurabilecek öğrenciler  öğrenim hareketliliği ve başvuru süreci hakkında bilgilendirilir.

Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu mevcut olmadan, öğrenciler  öğrenim hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez.

 

Başvuru:

Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Gereken Asgari Şartlar:

Faydalanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır. Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.

1- Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

2- a-) Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4 ya da 70/100 olması

b-) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.5/4 ya da 75/100 olması

 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi:

Öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. 

Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : %50

Dil seviyesi : %50

 

Hibeler:

Öğrenim hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrenci karşı kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen sureye göre hesap edilen toplam hibesinin ilk ödemesi (planlanan faaliyet döneminin tamamı için hesap edilen hibenin en çok %80'ine kadar olan bir miktar) verilir. İkinci taksit öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen "katılım belgesi"nde yer alan kesin gerçekleşme suresi dikkate alınarak yapılır. Öğrenim dönemi tamamlandığında, yurt dışında kalınan fiili sure (katılım belgesinde yer alan sure) ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam hibesi yeniden hesap edilir. Hibe hesaplamalarında katılım sertifikasındaki kalınan sureye hareketliliğin başlangıç ve bitiş günleri de dahil edilir.

Öğrenim Anlaşmasında belirlenen ders programını takip etmeyen, derslere veya diğer çalışmalara katılım sağlamayarak başarısız olan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması; veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Ödenmeyen ve/veya geri istenen tutar, hibe kaynaklarına iade edilir.

Bir öğrenci her öğrenim kadmesinde  Öğrenim Hareketliliği öğrencisi olabilir. Bu süre her kademede (lisana, y.lisans ve doktora) staj ve öğrenim için hibeli olarak en fazla 12 ay olabilir.

 

Akademik Ücretler:

Misafir olunan yükseköğretim kurumu Erasmus + kapsamında gelen planlanan/anlaşmaya varılan dönem için öğrenciden herhangi bir akademik ücret talep edemez. Akademik ücret; öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuar ücreti ve kütüphane ücretini kapsar. Ancak sigorta, öğrenci derneği ve akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler konusunda yükseköğretim kurumunun diğer öğrencileri nasıl ödeme yapıyorsa, aynı miktarda ücret talep edilebilir. Bu şart hibe almayan Erasmus + öğrencilerine de eşit şekilde uygulanır.

Öğrenciler yurt dışında okudukları müddet zarfında kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak normal olarak ödedikleri harçları ödemeye devam ederler. Öğrenciler kayıtlarını dondurmazlar.

Yükseköğretim kurumu, misafir olunan yükseköğretim kurumunun Erasmus + öğrenim hareketliliğinden yararlanan öğrencilerden herhangi bir akademik ücret talep etmesi durumunda derhal Merkezi bilgilendirmelidir.

 

STAJ HAREKETLİLİĞİ

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede1 staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

 

Yerleştirme Süreleri:

Bu hareketlilik faaliyetleri her yıl 1 Haziran-30 Mayıs tarihleri arasında aşağıda belirtilen sürelerde gerçekleştirilebilir.

  1. En az 2 ay 
  2. En fazla 12 ay

 

Ev sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve Erasmus+ Program Rehberinde* belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Ancak; 

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bkz. ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar Staj faaliyeti için uygun değildir.

İşletme: Büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişim.

 

Kimler Yararlanabilir?

Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir.(Yüksek lisans ve Doktora dahil)

Staj Hareketliliğinde öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz.

 

Öğrenci staj harekeliliğine müracaat için gerekli şartlar:

a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif (son genel not ortalaması)  akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması.

b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif ( son genel not ortalaması)   akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması.

 

Ayrıntılı bilgi için https://erasmus.gazi.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.

background image